สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2560

P&P Excellence 59,649,023.00
Service Excellence 48,105,383.00
People Excellence 6,426,100.00
Governance Excellence 163,349,471.76
รวมงบดำเนินงาน 277,529,977.76

การจัดสรรงบดำเนินงาน ณ ปัจจุปัน

การใช้งบดำเนินงาน


การใช้งบดำเนินงาน

 รายเดือนและไตรมาส

P&P

Service

People

Governance

P&P Excellence
Q1
0.00%
Q2
0.00%
Q3
0.00%
Q4
0.00%
Service Excellence
Q1
0.00%
Q2
0.00%
Q3
0.00%
Q4
0.00%
People Excellence
Q1
0.00%
Q2
0.00%
Q3
0.00%
Q4
0.00%
Governance Excellence
Q1
0.00%
Q2
0.00%
Q3
0.00%
Q4
0.00%

การใช้งบดำเนินงาน 4E

 รายเดือนและไตรมาส

สัดส่วนการใช้งบดำเนินงาน 4E


การใช้งบดำเนินงาน

 ตามกิจกรรม 9 กิจกรรม

ตารางอ้างอิง การกำหนดสถานะสี

 แยกตามไตรมาส

สถานะสี
ไตรมาส ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
q 1 0.00-29.00 29.01-30.99 31.00-100.00
q 2 0.00-51.00 51.01-52.99 53.00-100.00
q 3 0.00-72.00 72.01-73.99 74.00-100.00
q 4 0.00-95.00 95.01-96.99 97.00-100.00