กรมแพทย์แผนไทย ฯ ปีงบประมาณ 2560

P&P Excellence 25,359,687.00
Service Excellence 19,800,331.00
People Excellence 95,322,463.00
Governance Excellence 107,395,975.73
รวมงบดำเนินงาน 247,878,456.73

การจัดสรรงบดำเนินงาน ณ ปัจจุปัน

การใช้งบดำเนินงาน


การใช้งบดำเนินงาน

 รายเดือนและไตรมาส

P&P

Service

People

Governance

P&P Excellence
Q1
15.90%
Q2
55.54%
Q3
10.59%
Q4
8.41%
Service Excellence
Q1
15.32%
Q2
22.24%
Q3
16.40%
Q4
20.84%
People Excellence
Q1
11.30%
Q2
0.76%
Q3
23.90%
Q4
1.41%
Governance Excellence
Q1
24.81%
Q2
22.45%
Q3
26.68%
Q4
16.65%

การใช้งบดำเนินงาน 4E

 รายเดือนและไตรมาส

สัดส่วนการใช้งบดำเนินงาน 4E


การใช้งบดำเนินงาน

 ตามกิจกรรม 9 กิจกรรม

ตารางอ้างอิง การกำหนดสถานะสี

 แยกตามไตรมาส

สถานะสี
ไตรมาส ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
q 1 0.00-29.00 29.01-30.99 31.00-100.00
q 2 0.00-51.00 51.01-52.99 53.00-100.00
q 3 0.00-72.00 72.01-73.99 74.00-100.00
q 4 0.00-95.00 95.01-96.99 97.00-100.00