กระทรวง ปีงบประมาณ 2560

P&P Excellence 2,229,839,733.74
Service Excellence 1,145,497,328.56
People Excellence 2,157,880,318.21
Governance Excellence 9,629,843,732.47
รวมงบดำเนินงาน 15,163,061,112.98

การจัดสรรงบดำเนินงาน ณ ปัจจุปัน

การใช้งบดำเนินงาน


การใช้งบดำเนินงาน

 รายเดือนและไตรมาส

P&P

Service

People

Governance

P&P Excellence
Q1
18.04%
Q2
20.68%
Q3
24.74%
Q4
24.78%
Service Excellence
Q1
60.95%
Q2
7.09%
Q3
7.38%
Q4
9.67%
People Excellence
Q1
20.40%
Q2
12.85%
Q3
25.49%
Q4
28.16%
Governance Excellence
Q1
9.80%
Q2
7.47%
Q3
39.87%
Q4
35.96%

การใช้งบดำเนินงาน 4E

 รายเดือนและไตรมาส

สัดส่วนการใช้งบดำเนินงาน 4E


การใช้งบดำเนินงาน

 ตามกิจกรรม 9 กิจกรรม

ตารางอ้างอิง การกำหนดสถานะสี

 แยกตามไตรมาส

สถานะสี
ไตรมาส ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
q 1 0.00-29.00 29.01-30.99 31.00-100.00
q 2 0.00-51.00 51.01-52.99 53.00-100.00
q 3 0.00-72.00 72.01-73.99 74.00-100.00
q 4 0.00-95.00 95.01-96.99 97.00-100.00