กระทรวง ปีงบประมาณ 2560

P&P Excellence 2,156,321,575.73
Service Excellence 1,112,898,790.15
People Excellence 1,801,580,170.25
Governance Excellence 6,425,870,376.74
รวมงบดำเนินงาน 11,496,670,912.87

การจัดสรรงบดำเนินงาน ณ ปัจจุปัน

การใช้งบดำเนินงาน


การใช้งบดำเนินงาน

 รายเดือนและไตรมาส

P&P

Service

People

Governance

P&P Excellence
Q1
5.12%
Q2
21.69%
Q3
27.61%
Q4
8.59%
Service Excellence
Q1
1.73%
Q2
7.84%
Q3
8.49%
Q4
3.12%
People Excellence
Q1
2.82%
Q2
16.85%
Q3
34.01%
Q4
9.84%
Governance Excellence
Q1
4.19%
Q2
11.55%
Q3
60.33%
Q4
3.50%

การใช้งบดำเนินงาน 4E

 รายเดือนและไตรมาส

สัดส่วนการใช้งบดำเนินงาน 4E


การใช้งบดำเนินงาน

 ตามกิจกรรม 9 กิจกรรม

ตารางอ้างอิง การกำหนดสถานะสี

 แยกตามไตรมาส

สถานะสี
ไตรมาส ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
q 1 0.00-29.00 29.01-30.99 31.00-100.00
q 2 0.00-51.00 51.01-52.99 53.00-100.00
q 3 0.00-72.00 72.01-73.99 74.00-100.00
q 4 0.00-95.00 95.01-96.99 97.00-100.00