กระทรวง ปีงบประมาณ 2560

P&P Excellence 2,218,949,978.60
Service Excellence 1,135,418,213.35
People Excellence 2,079,948,144.23
Governance Excellence 9,506,293,423.29
รวมงบดำเนินงาน 14,940,609,759.47

การจัดสรรงบดำเนินงาน ณ ปัจจุปัน

การใช้งบดำเนินงาน


การใช้งบดำเนินงาน

 รายเดือนและไตรมาส

P&P

Service

People

Governance

P&P Excellence
Q1
4.97%
Q2
20.99%
Q3
24.92%
Q4
25.33%
Service Excellence
Q1
1.69%
Q2
7.62%
Q3
7.46%
Q4
8.88%
People Excellence
Q1
2.44%
Q2
13.16%
Q3
26.41%
Q4
28.68%
Governance Excellence
Q1
2.74%
Q2
7.60%
Q3
40.48%
Q4
38.34%

การใช้งบดำเนินงาน 4E

 รายเดือนและไตรมาส

สัดส่วนการใช้งบดำเนินงาน 4E


การใช้งบดำเนินงาน

 ตามกิจกรรม 9 กิจกรรม

ตารางอ้างอิง การกำหนดสถานะสี

 แยกตามไตรมาส

สถานะสี
ไตรมาส ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
q 1 0.00-29.00 29.01-30.99 31.00-100.00
q 2 0.00-51.00 51.01-52.99 53.00-100.00
q 3 0.00-72.00 72.01-73.99 74.00-100.00
q 4 0.00-95.00 95.01-96.99 97.00-100.00