close About Services Clients Contact


การใช้งบดำเนินงาน

 กระทรวงสาธารณสุข

แสดงประเภทการใช้งบดำเนินงาน และยอดคงเหลือ

ประเภท
Excellence
งบประมาณ
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
ร้อยละ
%
สถานะ
P&P x,xxx,xxx x,xxx,xxx 24.99
Service x,xxx,xxx x,xxx,xxx 65.00
People x,xxx,xxx x,xxx,xxx 99.99
Governance x,xxx,xxx x,xxx,xxx 100.00
Total x,xxx,xxx x,xxx,xxx 72.50
P&P
Service
People
Governance
แสดงประเภทการใช้งบดำเนินงาน แยกตามลักษณะรายจ่าย ตามปีงบประมาณ