รายงานโครงการตามยุทธศาสตร์

รายงานจัดสรรและเบิกจ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์ (ทุกแหล่งงบ)

ประจำปีงบประมาณ 2564

1.ลำดับ 2.ชื่อโครงการ 3.จัดสรร (บาท) 4.เบิกจ่าย (บาท) 5.ร้อยละ(4*100/3) 6.คงเหลือ
1
โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
69,892,283.21
31,228,349.58
44.68
38,663,933.63
2
โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร
4,508,327.00
1,582,873.00
35.11
2,925,454.00
3
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
28,897,671.37
13,563,221.58
46.94
15,334,449.79
4
โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
654,636,476.15
249,460,803.17
38.11
405,175,672.98
5
โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
449,639,354.07
255,079,495.87
56.73
194,559,858.20
6
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
37,949,504.90
23,989,861.55
63.22
13,959,643.35
7
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
49,724,343.90
25,396,257.21
51.07
24,328,086.69
8
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
110,900,198.18
53,113,601.73
47.89
57,786,596.45
9
โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
6,028,270.00
3,349,858.00
55.57
2,678,412.00
10
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
26,445,078.00
19,885,720.00
75.20
6,559,358.00
11
โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
403,108,949.93
233,377,998.25
57.89
169,730,951.68
12
โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
821,560.00
272,540.00
33.17
549,020.00
13
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
398,790,356.00
166,367,715.00
41.72
232,422,641.00
14
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
80,011,530.00
7,870,100.00
9.84
72,141,430.00
15
โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน
1,072,278.00
155,750.00
14.53
916,528.00
16
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
12,948,731.00
8,766,680.00
67.70
4,182,051.00
17
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
31,546,894.00
1,427,226.00
4.52
30,119,668.00
18
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
99,552,745.00
49,174,597.35
49.40
50,378,147.65
19
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
12,439,305.00
12,236,950.00
98.37
202,355.00
20
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
7,638,250.00
6,633,130.00
86.84
1,005,120.00
21
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
223,550.00
43,550.00
19.48
180,000.00
22
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
3,559,519.00
845,550.00
23.75
2,713,969.00
23
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
352,120.72
347,120.72
98.58
5,000.00
24
โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
294,693,222.23
167,235,324.66
56.75
127,457,897.57
25
โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
5,115,765.00
3,056,245.87
59.74
2,059,519.13
26
โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
660.00
660.00
100.00
0.00
27
โครงการกัญชาทางการแพทย์
696,760.00
373,425.00
53.59
323,335.00
28
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
66,869,738.82
11,592,841.84
17.34
55,276,896.98
29
โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ
97,788,461.45
85,311,500.66
87.24
12,476,960.79
30
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
616,570.00
407,730.00
66.13
208,840.00
31
โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
534,023,042.37
405,960,806.07
76.02
128,062,236.30
32
โครงการบริหารจัดการกำลังด้านสุขภาพ
1,456,476,095.67
1,076,376,716.84
73.90
380,099,378.83
33
โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
130,165,444.70
90,427,892.12
69.47
39,737,552.58
34
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
151,670,997.26
124,811,201.88
82.29
26,859,795.38
35
โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
52,464,004.00
12,106,521.00
23.08
40,357,483.00
36
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
8,495,052.94
4,489,982.52
52.85
4,005,070.42
37
โครงการ Smart Hospital
4,919,329.00
1,241,107.50
25.23
3,678,221.50
38
โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
3,479,845.80
1,573,343.80
45.21
1,906,502.00
39
โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
143,495,492.78
135,679,380.64
94.55
7,816,112.14
40
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
4,379,527.00
761,845.00
17.40
3,617,682.00
41
โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
77,957,570.85
16,638,035.77
21.34
61,319,535.08
รวม 5,523,994,875.30 3,302,213,510.18 59.78 2,221,781,365.12