Performance Agreement

ประเด็น ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน
กลุ่มวัย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย 85.00 86.98

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย


กลุ่มวัย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 60.00 61.77

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 66.00 64.28

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 80.00 89.54

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 17.00 23.10

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 65.00 61.96

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 34.00 28.34

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 60.00 49.64

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 80.00 93.07

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย