Performance Agreement

ประเด็น ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน
กลุ่มวัย อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 0 0

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย


กลุ่มวัย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย 0 0

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 0 0

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 0 0

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 0 0

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 0 0

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 0 0

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 0 0

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 0 0

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 0 0

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

กลุ่มวัย จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 0 0

โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

พชอ. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 0 0

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

Service Plan ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Service Plan อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 0 0

โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ

Service Plan ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 0 0

โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

Service Plan ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 0 0

โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

Service Plan ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 0 0

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

Service Plan อัตราตายทารกแรกเกิด 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

Service Plan ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ 0 0

โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน

Service Plan ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ

Service Plan ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

Service Plan อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

Service Plan อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

Service Plan ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับM1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

Service Plan อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

Service Plan ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

Service Plan ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

Service Plan ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

Service Plan อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

Service Plan ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

Service Plan ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

Service Plan ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) 0 0

โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)

Service Plan ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery

Service Plan จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง 0 0

โครงการกัญชาทางการแพทย์

การส่งต่อ อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%) 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

การส่งต่อ ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

การส่งต่อ ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

การส่งต่อ จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง 0 0

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีหน่วยบริการตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ 0 0

โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ

อุตสาหกรรมการแพทย์ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 0 0

. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

จัดการกำลังคน ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์ 0 0

. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

จัดการกำลังคน ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ 0 0

โครงการบริหารจัดการกำลังด้านสุขภาพ

องค์กรคุณภาพ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 0 0

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

องค์กรคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 0 0

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

องค์กรคุณภาพ ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 0 0

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

องค์กรคุณภาพ ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 0 0

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

องค์กรคุณภาพ จำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 0 0

โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

ข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 0 0

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

ข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital 0 0

โครงการ Smart Hospital

ข้อมูลสารสนเทศ จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 0 0

โครงการ Smart Hospital

การเงินการคลังสุขภาพ ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ 0 0

โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน

การเงินการคลังสุขภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 0 0

โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน

การเงินการคลังสุขภาพ ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 0 0

โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

วิจัย และนวัตกรรม จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด 0 0

โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

วิจัย และนวัตกรรม ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 0 0

โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

พัฒนากฏหมาย ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้ 0 0

โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ