ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS)

การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน

จำนวนโครงการ 4E

PP&P

Service

People

Governance

ตารางแสดงการเบิกจ่าย รายไตรมาส

PP&P
Q1
Q2
Q3
Q4
Service
Q1
Q2
Q3
Q4
People
Q1
Q2
Q3
Q4
Governance
Q1
Q2
Q3
Q4

การใช้งบดำเนินงาน 4E

 รายเดือนและไตรมาส(รายเดือน)

การใช้งบดำเนินงาน 4E

 รายเดือนและไตรมาส(สะสม)

สัดส่วนการใช้งบดำเนินงาน 4E

ตารางอ้างอิง

 การกำหนดสถานะสี

 ตามสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ

สถานะสี
ไตรมาส ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
Q 1 0.00-29.00 29.01-30.99 31.00-100.00
Q 2 0.00-51.00 51.01-52.99 53.00-100.00
Q 3 0.00-72.00 72.01-73.99 74.00-100.00
Q 4 0.00-95.00 95.01-96.99 97.00-100.00
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับทีมพัฒนาระบบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประกอบด้วย นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล สสจ.ตรัง , นายมรกต พิมพาเลีย และนายฤทธิ์ชนัฐ โล่อมรินทร์ชัย สสจ.อุดรธานี , นายเผด็จ ชมชื่น สสจ.นนทบุรี , นายศุภชัย เงางาม สสจ.สระแก้ว , นายนิกร สีดา สสจ.เชียงราย , นายวิภู สกุลตัน สสจ.ภูเก็ต, นายถิรภัทร์ ประกอบการ กยผ.

ขอขอบคุณ สำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (สรอ.) ให้การสนับสนุน Government Cloud
Thanks for Bootstrap and Highcharts