รายงานจัดสรรและเบิกจ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์ (ทุกแหล่งงบ)

ประจำปีงบประมาณ 2562

1.ลำดับ 2.ชื่อโครงการ 3.จัดสรร (บาท) 4.เบิกจ่าย (บาท) 5.ร้อยละ(4*100/3) 6.คงเหลือ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00