Performance Agreement

ประเด็น ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน
กลุ่มวัย อัตราส่วนการตายมารดา 17.00

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย


กลุ่มวัย ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 20.00 23.19

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กลุ่มวัย ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90.00 92.25

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

กลุ่มวัย ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 60.00 54.20

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

กลุ่มวัย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.00 97.47

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

พชอ. ร้อยละของอำเภอมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 60.00 77.56

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

จัดการสิ่งแวดล้อม ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป 100.00 100.00

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

จัดการสิ่งแวดล้อม ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป 80.00 81.94

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

จัดการสิ่งแวดล้อม ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 40.00 41.15

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

จัดการสิ่งแวดล้อม ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus 1.00 0.84

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

PCC ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 18.00 17.97

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

Service Plan ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 20.00 78.15

โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

Service Plan ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและ ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 20.00

โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

Service Plan อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 85.00

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ

Service Plan อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) 5.00 3.78

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Service Plan อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62) 25.00 22.77

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Service Plan อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)การรักษาใน Stroke Unit 7.00 7.97

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Service Plan ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 40.00

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Service Plan ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time) 50.00

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Service Plan ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 80.00 99.78

โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

Service Plan ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 20.00 41.41

โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

Service Plan อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 30.00 32.47

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์

Service Plan ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate) 40.00

โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

การส่งต่อ อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 12.00 5.75

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

จัดการกำลังคน ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ 70.00 100.00

โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

จัดการกำลังคน จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข 70.00 0.00

โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

องค์กรคุณภาพ 1. กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง 70.00

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

องค์กรคุณภาพ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 70.00

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

องค์กรคุณภาพ 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 40.00

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

องค์กรคุณภาพ ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 100.00 0.00

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

องค์กรคุณภาพ ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 60.00 70.10

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพมีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ( รพศ./รพท ) 100.00 32.00

โครงการ Smart Hospital

ข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพมีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital (รพช) 50.00 11.14

โครงการ Smart Hospital

ข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพมีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital (โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ) 50.00

โครงการ Smart Hospital

ข้อมูลสารสนเทศ มีการใช้ Application สำหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 100.00

โครงการ Smart Hospital

การเงินการคลังสุขภาพ ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 4.00 0.00

โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง