รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2561
ลำดับ โครงการ จัดสรร[1] กำนนดกิจกรรม[2] เบิกจ่าย[3] ร้อยละ [3]*100/[1] ยังไม่ทำโครงการ[1]-[2] ผลผลิตโครงการ
1
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)
47,452,296.08
45,339,129.73
39,682,425.96
83.63
2,113,166.35
2
โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
19,956,139.44
19,012,109.44
9,618,907.48
48.20
944,030.00
3
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
111,976,528.22
110,186,405.12
79,411,309.49
70.92
1,790,123.10
4
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
361,981,650.72
334,448,071.96
254,191,495.99
70.22
27,533,578.76
5
โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
13,251,538.15
11,904,468.15
3,825,865.00
28.87
1,347,070.00
6
โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
717,394.00
713,494.00
452,141.00
63.03
3,900.00
7
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
122,792,812.68
59,573,066.68
24,596,369.50
20.03
63,219,746.00
8
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
55,568,624.80
54,856,919.80
33,807,025.86
60.84
711,705.00
9
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
49,266,399.21
48,333,134.42
27,218,842.24
55.25
933,264.79
10
โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
125,928,589.00
118,542,854.00
113,106,851.16
89.82
7,385,735.00
11
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
112,100,726.17
110,149,439.78
82,639,903.95
73.72
1,951,286.39
12
โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
164,831,656.21
163,206,613.63
157,478,032.17
95.54
1,625,042.58
รวม 1,185,824,354.68 1,076,265,706.71 826,029,169.80 69.66 109,558,647.97