สัดส่วนการจัดสรรเงินแต่ละโครงการ (Input)

ลำดับ ชื่อโครงการ (Process and Outcome) จัดสรร (บาท) สัดส่วนจัดสรร
1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 169,755,179.86
1.12%
2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 164,236,798.86
1.08%
3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน 99,530,297.30
0.66%
4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 157,653,871.75
1.04%
5 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 450,573,119.70
2.97%
6 โครงการควบคุมโรคติดต่อ 554,279,429.40
3.66%
7 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 81,271,768.82
0.54%
8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 32,489,564.18
0.21%
9 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 246,254,295.25
1.62%
10 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 158,580,870.92
1.05%
11 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 68,839,641.70
0.45%
12 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 46,374,896.00
0.31%
13 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) 115,848,990.67
0.76%
14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 16,862,888.95
0.11%
15 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 3,918,539.25
0.03%
16 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 5,645,653.79
0.04%
17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 6,441,834.00
0.04%
18 โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประคอง 17,452,639.00
0.12%
19 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 54,501,313.65
0.36%
20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 257,590,961.00
1.70%
21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 5,112,017.01
0.03%
22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 3,806,128.00
0.03%
23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 10,866,558.00
0.07%
24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 4,107,655.00
0.03%
25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 4,104,380.00
0.03%
26 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก 6,429,222.00
0.04%
27 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 862,846.00
0.01%
28 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 31,916,433.94
0.21%
29 โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล 14,514,844.00
0.10%
30 โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 10,030,193.00
0.07%
31 โครงการพัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และรพ.สมเด็จพระยุพราช 5,462,739.00
0.04%
32 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (Migrant Health) 54,065,490.00
0.36%
33 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้ 18,252,550.00
0.12%
34 โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ 448,192,654.30
2.96%
35 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 49,510,798.00
0.33%
36 โครงการพัฒนาการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ 931,642,448.60
6.14%
37 โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 130,275,857.00
0.86%
38 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคน 998,062,757.49
6.58%
39 โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ 97,899,255.12
0.65%
40 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 324,002,555.57
2.14%
41 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 119,520,561.70
0.79%
42 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 48,289,107.82
0.32%
43 โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 189,378,319.00
1.25%
44 โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 3,183,970.00
0.02%
45 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 5,741,001,915.74
37.86%
46 โครงการพัฒนางานวิจัย 14,321,513.98
0.09%
47 โครงการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 94,691,032.92
0.62%
48 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 82,431,237.49
0.54%
49 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน 3,013,023,518.25
19.87%