สัดส่วนการจัดสรรเงินแต่ละโครงการ (Input)

ลำดับ ชื่อโครงการ (Process and Outcome) จัดสรร (บาท) สัดส่วนจัดสรร
1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 364,438,452.09
2.34%
2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 175,420,832.55
1.13%
3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน 76,011,491.38
0.49%
4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 178,289,079.85
1.14%
5 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) 41,170,468.82
0.26%
6 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 18,642,286.44
0.12%
7 โครงการควบคุมโรคติดต่อ 1,197,897,493.47
7.69%
8 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 105,030,820.55
0.67%
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 39,677,529.00
0.25%
10 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 131,037,164.30
0.84%
11 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 92,225,911.33
0.59%
12 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 29,575,010.49
0.19%
13 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 178,840,716.73
1.15%
14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4,386,616.00
0.03%
15 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 5,579,667.00
0.04%
16 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 16,318,903.00
0.10%
17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 801,182.00
0.01%
18 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 1,295,013.80
0.01%
19 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 32,815,234.00
0.21%
20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 102,430,057.00
0.66%
21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์ 7,713,300.00
0.05%
22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 838,940.00
0.01%
23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 1,836,829.00
0.01%
24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 1,124,593.00
0.01%
25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 508,440.00
0.00%
26 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 106,500.00
0.00%
27 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 273,105,700.87
1.75%
28 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 85,369.00
0.00%
29 โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 717,394.00
0.00%
30 โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery 553,240.00
0.00%
31 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 10,247,909.68
0.07%
32 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 45,790,725.80
0.29%
33 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 113,935,720.00
0.73%
34 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 46,661,068.00
0.30%
35 โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 648,439,585.40
4.16%
36 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 117,827,594.00
0.76%
37 โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ 515,391,112.98
3.31%
38 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 542,438,043.88
3.48%
39 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 101,290,806.53
0.65%
40 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 22,917,169.69
0.15%
41 โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 2,077,956.00
0.01%
42 โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 1,976,064.32
0.01%
43 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 155,924,289.21
1.00%
44 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน 59,830,898.00
0.38%
45 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 2,772,849.48
0.02%
46 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน 10,114,354,431.30
64.92%