สัดส่วนการจัดสรรเงินแต่ละโครงการ (Input)

ลำดับ ชื่อโครงการ (Process and Outcome) จัดสรร (บาท) สัดส่วนจัดสรร
1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 215,485,781.50
3.83%
2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 52,377,816.50
0.93%
3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน 43,164,375.00
0.77%
4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 124,015,900.00
2.20%
5 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) 15,198,072.89
0.27%
6 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 8,932,407.00
0.16%
7 โครงการควบคุมโรคติดต่อ 904,908,561.00
16.08%
8 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 40,973,582.00
0.73%
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 17,870,377.00
0.32%
10 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 102,403,922.00
1.82%
11 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 44,536,546.00
0.79%
12 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 1,830,787.00
0.03%
13 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 9,243,653.12
0.16%
14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2,506,039.00
0.04%
15 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 789,306.00
0.01%
16 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1,098,410.00
0.02%
17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 63,200.00
0.00%
18 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 426,270.00
0.01%
19 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 4,941,162.00
0.09%
20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 706,922.00
0.01%
21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์ 262,850.00
0.00%
22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 38,700.00
0.00%
23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 227,515.00
0.00%
24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 69,500.00
0.00%
25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 6,600.00
0.00%
26 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 29,231,071.00
0.52%
27 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 19,920.00
0.00%
28 โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 6,000.00
0.00%
29 โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery 79,500.00
0.00%
30 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 213,215.00
0.00%
31 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 29,622,896.00
0.53%
32 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 58,683,750.00
1.04%
33 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 16,909,604.00
0.30%
34 โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 62,011,110.53
1.10%
35 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 19,475,980.00
0.35%
36 โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ 71,430,973.00
1.27%
37 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 81,852,476.85
1.45%
38 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 14,105,011.02
0.25%
39 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 12,448,620.68
0.22%
40 โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 443,036.00
0.01%
41 โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 88,161.00
0.00%
42 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 48,446,363.00
0.86%
43 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน 46,639,180.00
0.83%
44 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 309,500.00
0.01%
45 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน 3,543,232,334.42
62.96%