สัดส่วนการจัดสรรเงินแต่ละโครงการ (Input)

ลำดับ ชื่อโครงการ (Process and Outcome) จัดสรร (บาท) สัดส่วนจัดสรร
1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 256,128,706.50
3.35%
2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 123,778,610.50
1.62%
3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน 51,354,128.00
0.67%
4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 133,494,119.00
1.75%
5 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) 25,921,580.00
0.34%
6 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 13,876,236.00
0.18%
7 โครงการควบคุมโรคติดต่อ 917,916,058.00
12.00%
8 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 63,179,729.07
0.83%
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 29,588,629.00
0.39%
10 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 114,235,520.50
1.49%
11 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 55,046,739.00
0.72%
12 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 14,129,781.50
0.18%
13 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 174,668,843.90
2.28%
14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4,117,959.00
0.05%
15 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 2,600,533.00
0.03%
16 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 14,862,364.00
0.19%
17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 113,200.00
0.00%
18 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 834,358.00
0.01%
19 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 28,814,186.00
0.38%
20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 42,774,656.00
0.56%
21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์ 27,103,780.00
0.35%
22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 236,650.00
0.00%
23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 1,259,725.00
0.02%
24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 531,390.00
0.01%
25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 209,640.00
0.00%
26 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 81,900.00
0.00%
27 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 186,679,703.00
2.44%
28 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 54,920.00
0.00%
29 โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 190,260.00
0.00%
30 โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery 309,950.00
0.00%
31 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 4,144,750.00
0.05%
32 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 36,049,480.00
0.47%
33 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 74,392,840.00
0.97%
34 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 18,781,240.00
0.25%
35 โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 219,482,163.49
2.87%
36 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 34,580,277.00
0.45%
37 โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ 207,046,718.48
2.71%
38 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 203,692,146.13
2.66%
39 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 47,047,248.02
0.62%
40 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 20,128,521.84
0.26%
41 โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 1,057,684.00
0.01%
42 โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 1,010,769.00
0.01%
43 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 63,790,004.50
0.83%
44 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน 50,777,803.00
0.66%
45 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1,292,740.00
0.02%
46 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน 4,379,638,977.29
57.27%