สัดส่วนการจัดสรรเงินแต่ละโครงการ (Input)

ลำดับ ชื่อโครงการ (Process and Outcome) จัดสรร (บาท) สัดส่วนจัดสรร
1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 356,928,462.01
2.72%
2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 169,817,874.00
1.30%
3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน 74,922,668.76
0.57%
4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 174,510,815.70
1.33%
5 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) 38,694,573.00
0.30%
6 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 15,553,882.00
0.12%
7 โครงการควบคุมโรคติดต่อ 1,196,565,586.10
9.13%
8 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 84,820,353.07
0.65%
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 39,155,168.00
0.30%
10 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 128,707,612.80
0.98%
11 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 86,388,703.96
0.66%
12 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 26,721,948.54
0.20%
13 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 143,459,696.20
1.09%
14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5,405,624.00
0.04%
15 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 4,023,818.00
0.03%
16 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 16,521,959.00
0.13%
17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 760,982.00
0.01%
18 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 1,123,496.00
0.01%
19 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 21,592,738.00
0.16%
20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 102,254,470.00
0.78%
21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์ 7,685,310.00
0.06%
22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 856,760.00
0.01%
23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 1,885,941.00
0.01%
24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 1,103,168.00
0.01%
25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 289,740.00
0.00%
26 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 109,300.00
0.00%
27 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 235,284,147.30
1.80%
28 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 75,849.00
0.00%
29 โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 711,045.00
0.01%
30 โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery 553,240.00
0.00%
31 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 9,986,044.68
0.08%
32 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 45,254,730.00
0.35%
33 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 113,083,166.62
0.86%
34 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 43,738,168.00
0.33%
35 โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 485,188,085.72
3.70%
36 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 87,385,179.00
0.67%
37 โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ 325,201,613.98
2.48%
38 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 381,164,029.31
2.91%
39 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 175,216,200.41
1.34%
40 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 20,614,639.84
0.16%
41 โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 2,056,086.00
0.02%
42 โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 1,896,064.32
0.01%
43 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 116,129,312.50
0.89%
44 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน 55,699,990.00
0.43%
45 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 2,497,719.48
0.02%
46 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน 8,301,427,147.73
63.36%