สัดส่วนการจัดสรรเงินแต่ละโครงการ (Input)

ปีงบประมาณ

ลำดับ ชื่อโครงการ (Process and Outcome) จัดสรร (บาท) สัดส่วนจัดสรร
1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 52,390,135.00
0.36%
2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 22,951,733.86
0.16%
3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 12,373,300.00
0.09%
4 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 16,913,154.00
0.12%
5 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 18,326,091.00
0.13%
6 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 71,428,020.93
0.49%
7 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 58,170,542.40
0.40%
8 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 60,641,308.00
0.42%
9 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 185,092,727.31
1.27%
10 โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ 260,413,184.00
1.79%
11 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 14,523,440.91
0.10%
12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ 10,762,985.00
0.07%
13 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 10,266,605.00
0.07%
14 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 41,820,900.00
0.29%
15 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 2,355,820.00
0.02%
16 โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 5,130,490.00
0.04%
17 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 24,237,949.00
0.17%
18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 2,395,733.00
0.02%
19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 123,731,585.00
0.85%
20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 724,710.00
0.00%
21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 3,871,595.00
0.03%
22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 789,008.00
0.01%
23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 8,343,475.00
0.06%
24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 29,490.00
0.00%
25 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 106,325,190.60
0.73%
26 โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 262,065.00
0.00%
27 โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 12,248,000.00
0.08%
28 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1,106,444,259.32
7.62%
29 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 2,181,164.00
0.02%
30 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 727,200.00
0.01%
31 โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 535,383,946.89
3.69%
32 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 83,028,110.00
0.57%
33 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 526,975,090.57
3.63%
34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 96,811,648.00
0.67%
35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 18,263,690.36
0.13%
36 โครงการ Smart Hospital 4,449,543.40
0.03%
37 โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 1,279,921,617.97
8.81%
38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 84,096,771.00
0.58%
39 โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 13,439,685.00
0.09%
40 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 4,997,047.00
0.03%
41 พื้นฐาน 9,642,192,467.89
66.38%