สัดส่วนการจัดสรรเงินแต่ละโครงการ (Input)

ลำดับ ชื่อโครงการ (Process and Outcome) จัดสรร (บาท) สัดส่วนจัดสรร
1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 366,093,571.25
2.28%
2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 176,644,018.91
1.10%
3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน 80,273,238.86
0.50%
4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 179,708,818.64
1.12%
5 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) 43,028,567.86
0.27%
6 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 18,422,129.44
0.11%
7 โครงการควบคุมโรคติดต่อ 1,198,318,235.47
7.45%
8 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 106,646,939.55
0.66%
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 41,031,450.10
0.26%
10 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 131,537,277.61
0.82%
11 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 93,145,568.90
0.58%
12 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 29,614,153.49
0.18%
13 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 190,826,360.11
1.19%
14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4,398,016.00
0.03%
15 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 11,887,781.00
0.07%
16 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 16,070,048.00
0.10%
17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 801,182.00
0.00%
18 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 1,351,667.80
0.01%
19 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 27,465,726.50
0.17%
20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 102,438,232.00
0.64%
21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์ 8,991,527.21
0.06%
22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 840,440.00
0.01%
23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 1,836,829.00
0.01%
24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 1,126,993.00
0.01%
25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 509,640.00
0.00%
26 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 106,500.00
0.00%
27 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 281,432,829.47
1.75%
28 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 69,770.00
0.00%
29 โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 717,394.00
0.00%
30 โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery 553,240.00
0.00%
31 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 10,298,139.68
0.06%
32 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 45,674,632.80
0.28%
33 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 115,561,274.00
0.72%
34 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 31,082,124.21
0.19%
35 โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 793,214,827.18
4.93%
36 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 120,644,378.86
0.75%
37 โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ 566,832,899.98
3.52%
38 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 533,928,557.59
3.32%
39 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 103,600,544.97
0.64%
40 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 24,259,142.13
0.15%
41 โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 2,057,352.96
0.01%
42 โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 1,976,064.32
0.01%
43 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 157,533,667.21
0.98%
44 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน 59,024,006.00
0.37%
45 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 2,764,227.48
0.02%
46 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน 10,398,445,193.15
64.66%