ภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2561

ไม่มีหน่วยบริการที่มีภาวะวิกฤติระดับ 7

แผนภาพ1: ร้อยละสถานะทางการเงิน แต่ละระดับต่อหน่วยบริการ สังกัด กสธ.

แผนภาพ2: ร้อยละหน่วยบริการที่มีสถานะทางการเงินระดับ7 รายเขต

แผนภาพ3: ร้อยละจังหวัดที่มีหน่วยบริการสถานะการเงินวิกฤติระดับ7 สังกัด กสธ.

แผนภาพ4: หน่วยบริการที่มีสถานะทางการเงินวิกฤติระดับ 7

เขตสุขภาพ / หน่วยงาน จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)