ภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

แผนภาพ1: ร้อยละสถานะทางการเงิน แต่ละระดับต่อหน่วยบริการ สังกัด กสธ.

แผนภาพ2: ร้อยละหน่วยบริการที่มีสถานะทางการเงินระดับ7 รายเขต

แผนภาพ3: ร้อยละจังหวัดที่มีหน่วยบริการสถานะการเงินวิกฤติระดับ7 สังกัด กสธ.

แผนภาพ4: หน่วยบริการที่มีสถานะทางการเงินวิกฤติระดับ 7

เขตสุขภาพ / หน่วยงาน จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
เขตสุขภาพที่ : 4 2
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
สิงห์บุรี 2
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลอินทร์บุรี
เขตสุขภาพที่ : 5 2
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
เพชรบุรี 2
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลเขาย้อย
2โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
เขตสุขภาพที่ : 8 1
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
หนองคาย 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เขตสุขภาพที่ : 11 2
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
พังงา 2
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง