ภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2561

ไม่มีหน่วยบริการที่มีภาวะวิกฤติระดับ 7

แผนภาพ1: ร้อยละสถานะทางการเงิน แต่ละระดับต่อหน่วยบริการ สังกัด กสธ.

แผนภาพ2: ร้อยละหน่วยบริการที่มีสถานะทางการเงินระดับ7 รายเขต

แผนภาพ3: ร้อยละจังหวัดที่มีหน่วยบริการสถานะการเงินวิกฤติระดับ7 สังกัด กสธ.

แผนภาพ4: หน่วยบริการที่มีสถานะทางการเงินวิกฤติระดับ 7

เขตสุขภาพ / หน่วยงาน จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
เขตสุขภาพที่ : 1 3
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
เชียงราย 3
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2โรงพยาบาลเทิง
3โรงพยาบาลพาน
เขตสุขภาพที่ : 12 1
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
นราธิวาส 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลจะแนะ