ภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

แผนภาพ1: ร้อยละสถานะทางการเงิน แต่ละระดับต่อหน่วยบริการ สังกัด กสธ.

แผนภาพ2: ร้อยละหน่วยบริการที่มีสถานะทางการเงินระดับ7 รายเขต

แผนภาพ3: ร้อยละจังหวัดที่มีหน่วยบริการสถานะการเงินวิกฤติระดับ7 สังกัด กสธ.

แผนภาพ4: หน่วยบริการที่มีสถานะทางการเงินวิกฤติระดับ 7

เขตสุขภาพ / หน่วยงาน จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
เขตสุขภาพที่ : 1 10
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
เชียงใหม่ 5
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ฯ
2โรงพยาบาลหางดง
3โรงพยาบาลดอยเต่า
4โรงพยาบาลแม่วาง
5โรงพยาบาลแม่ออน
ลำพูน 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
น่าน 3
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลบ้านหลวง
2โรงพยาบาลนาหมื่น
3โรงพยาบาลสันติสุข
พะเยา 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลดอกคำใต้
เขตสุขภาพที่ : 2 11
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
อุตรดิตถ์ 5
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลท่าปลา
2โรงพยาบาลฟากท่า
3โรงพยาบาลบ้านโคก
4โรงพยาบาลพิชัย
5โรงพยาบาลทองแสนขัน
ตาก 3
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลสามเงา
2โรงพยาบาลท่าสองยาง
3โรงพยาบาลอุ้มผาง
สุโขทัย 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลสวรรคโลก
เพชรบูรณ์ 2
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลชนแดน
2โรงพยาบาลหนองไผ่
เขตสุขภาพที่ : 3 8
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
ชัยนาท 2
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลมโนรมย์
2โรงพยาบาลวัดสิงห์
นครสวรรค์ 3
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลหนองบัว
2โรงพยาบาลไพศาลี
3โรงพยาบาลแม่วงก์
อุทัยธานี 2
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
2โรงพยาบาลบ้านไร่
พิจิตร 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลวังทรายพูน
เขตสุขภาพที่ : 4 10
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
นนทบุรี 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลไทรน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลผักไห่
ลพบุรี 3
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลพัฒนานิคม
2โรงพยาบาลโคกสำโรง
3โรงพยาบาลชัยบาดาล
สิงห์บุรี 2
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลอินทร์บุรี
2โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
สระบุรี 3
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลพระพุทธบาท
2โรงพยาบาลเสาไห้
3โรงพยาบาลวังม่วง
เขตสุขภาพที่ : 5 1
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
เพชรบุรี 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลแก่งกระจาน
เขตสุขภาพที่ : 6 6
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
ระยอง 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลมาบตาพุด
จันทบุรี 4
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
2โรงพยาบาลมะขาม
3โรงพยาบาลแหลมสิงห์
4โรงพยาบาลนายายอาม
สระแก้ว 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลโคกสูง
เขตสุขภาพที่ : 8 14
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
บึงกาฬ 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลบุ่งคล้า
หนองบัวลำภู 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
อุดรธานี 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลโนนสะอาด
เลย 2
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลนาแห้ว
2โรงพยาบาลภูหลวง
หนองคาย 3
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
2โรงพยาบาลสังคม
3โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
สกลนคร 5
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลพังโคน
2โรงพยาบาลวาริชภูมิ
3โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
4โรงพยาบาลบ้านม่วง
5โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
นครพนม 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลวังยาง
เขตสุขภาพที่ : 10 2
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
ยโสธร 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
มุกดาหาร 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลดงหลวง
เขตสุขภาพที่ : 11 15
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
พังงา 5
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลพังงา
2โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
3โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
4โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
5โรงพยาบาลทับปุด
สุราษฎร์ธานี 6
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลดอนสัก
2โรงพยาบาลท่าชนะ
3โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
4โรงพยาบาลเคียนซา
5โรงพยาบาลพระแสง
6โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ระนอง 2
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลระนอง
2โรงพยาบาลละอุ่น
ชุมพร 2
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน
2โรงพยาบาลละแม
เขตสุขภาพที่ : 12 10
#####ชื่อจังหวัด จำนวนหน่วยบริการ(แห่ง)
สงขลา 4
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลสงขลา
2โรงพยาบาลสทิงพระ
3โรงพยาบาลรัตภูมิ
4โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
สตูล 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลมะนัง
พัทลุง 4
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลเขาชัยสน
2โรงพยาบาลป่าบอน
3โรงพยาบาลบางแก้ว
4โรงพยาบาลป่าพะยอม
ปัตตานี 1
ลำดับชื่อสถานพยาบาล
1โรงพยาบาลแม่ลาน