GFMIS:ผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ปี 60 กระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559

แผนภาพ1: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กสธ.

แผนภาพ2: เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี2559 ,2560

>>เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปี58 59

แผนภาพ3: ผลการเบิกจ่ายรายหมวด กสธ เปรียบเทียบ 58 59

แผนภาพ4:ผลการเบิกจ่ายรายหมวด กสธ รวมรอเบิกจ่าย(PO) เปรียบเทียบ 58 59

>>ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน สป รายเขตสุขภาพ เปรียบเทียบ ปี 58 59

แผนภาพ5:ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานรายเขตเปรียบเทียบ 58,59

แผนภาพ6:ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานรวมรอเบิกจ่าย(PO) รายเขต เปรียบเทียบ 58 59

>>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สป รายเขตสุขภาพ เปรียบเทียบ ปี 58 59

แผนภาพ7:ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเขต เปรียบเทียบ 58 59

แผนภาพ8:ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรวมการเบิกจ่าย(PO) เปรียบเทียบ58 59