เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน::สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีข้อมูล

แผนภาพ1: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กสธ.

แผนภาพ2: ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

>>เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

แผนภาพ3: ผลการเบิกจ่ายรายหมวด กสธ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

แผนภาพ4:ผลการเบิกจ่ายรายหมวด กสธ รวมรอเบิกจ่าย(PO) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

>>ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน สป รายเขตสุขภาพ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

แผนภาพ5:ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานรายเขตสุขภาพ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

แผนภาพ6:ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานรวมรอเบิกจ่าย(PO) รายเขตสุขภาพ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

>>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สป รายเขตสุขภาพ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

แผนภาพ7:ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเขตสุขภาพ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

แผนภาพ8:ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรวมการเบิกจ่าย(PO) รายเขตสุขภาพ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา